Privaatsustingimused

Privaatsustingimustes nimetatud isikuandmete vastutav töötleja on Adark OÜ, registrikoodiga 12375716, aadress Kuldala tee 12-2, Peetri, Eesti.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Adark OÜ lähtub isikuandmete töötlemisel andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest ning järgmistes põhimõtetest:

Seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus: andmete töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev.

Eesmärgipärasus: isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

Minimaalselt andmeid: isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt.

Säilitamise piirang: isikuandmed säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada kuni isikuandmete töötlemise eesmärgi täitmiseni.

Konfidentsiaalsus: isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

Isikuandmete säilitamine

Adark OÜ säilitab isikuandmeid kujul, mis võimaldab andmesubjektide tuvastamist üksnes seni, kuni see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks. Välja arvatud juhul, kui õigusaktides on sätestatud teistsugune isikuandmete säilitamise tähtaeg.

Kõiki isikuandmeid säilitatakse konfidentsiaalsena ja turvalisuse tagamiseks rakendatakse asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et isikuandmeid kaitsta loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest.

Isikuandmete edastamine

Ligipääs isikuandmetele on ainult Adark OÜ töötajatel ja teistel isikutel, kellele on juurdepääs vajalik, et isikuandmete töötlemise eesmärke saavutada. Adark OÜ kinnitab, et edastab isikuandmeid vaid sellistele kolmandatele isikutele ja volitatud töötlejatele, kes rakendavad piisavaid turvameetmeid isikuandmete kaitse tagamiseks.

Isikuandmed ja isikuandmete töötlemise eesmärk

Adark OÜ võib koguda järgmisi andmeid: nimi, e-postiaadress, IP-aadress. Isikuandmete töötlemise eesmärkideks on teenuse osutamise võimaldamine, külastaja käitumise analüüsimine www.adark.ee veebilehel.

Andmesubjekti õigused

Vastavalt kohalduvate isikuandmete kaitset puudutavatele õigusaktidele, arvestades nendest õigusaktidest tulenevaid piiranguid nende õiguste teostamisel, on andmesubjektidel järgmised õigused:

  • saada teavet isikuandmete kohta, mida andmesubjekti kohta töödeldakse;
  • isikuandmete parandamise õigus juhul, kui isikuandmed on ebaõiged;
  • nõuda isikuandmete kustutamist, va juhul, kui vastutav töötleja võib õiguspäraselt sellest keelduda;
  • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
  • esitada vastuväiteid tema isikuandmete töötlemisele;
  • isikuandmete ülekandmisele;
  • esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee) või pöörduda kohtusse.

Küpsiste kasutamine

Adark OÜ kasutab oma veebilehel küpsiseid, et tuvastada ja loendada veebilehel viibijaid ning seeläbi muuta oma teenus kasutajasõbralikumaks ja kvaliteetsemaks ning paradada veebilehe liiklust.  Veebilehel kasutatakse seansiküpsiseid, püsiküpsiseid, kolmanda isiku küpsised (Google Analytics, Facebook).

Küpsiste kasutamise mittenõustumisega on võimalik seadmes salvestatud küpsised blokeerida, mille tulemusel ei pruugi veebileht korrektselt töötada.

Privaatsustingimuste muudatused

Adark OÜ jätab endale õiguse vajadusel privaatsustingimusi muuta, avaldades muudatused www.adark.ee veebilehel.

Kontaktandmed

Privaatsustingimuste või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste korral palume võtta ühendust info@adark.ee.

Adark OÜ
Tatari 20
Tallinn 10116